ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wrocław, dnia 24.02.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

W związku z realizacją zadania publicznego realizowanego na podstawie Umowy NR D/WCRS/1497/1/2014-2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Utworzenie i Prowadzenie Centrum Aktywności Sportowej i Społecznej na Osiedlu Nowy Dwór we Wrocławiu wraz ze Wsparciem Technicznym” z dnia 17.11.2014., zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania robót budowlanych (Etap 1 dokumentacji projektowej) polegających na przebudowie i remoncie części pomieszczeń niskiego i wysokiego parteru budynku Plebani rzymskokatolickiej Parafii p.w. Opatrzności Bożej we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 64, zgodnie z Dokumentacją projektową – Załącznik 1, Kosztorysem ofertowym – Załącznik 2, Wzorem umowy – Załącznik 3 .
Prace objęte przedmiotem umowy dotyczą pierwszego etapu robót przewidzianych dokumentacją projektową.
Koszty wykonania robót mają charakter ryczałtowy.
Przewidywany termin wykonania prac remontowo-budowlanych: do 20.05.2015 r.

 

Zamawiający: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. OPATRZNOŚCI BOŻEJ WE WROCŁAWIU – NOWYM DWORZE z siedzibą: NOWODWORSKA 64, 54-433 WROCŁAW, zarejestrowaną pod numerem L.Dz. G/215/2014 – Kuria Metropolitalna, NIP: 894-259-95-73, REGON: 040080120.

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.

 

Zapytania o przedmiot zamówienia: Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzielimy podczas wizji lokalnej w dniu 26.02. o godz. 10:00.

 

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 03.03.2015 r. godziny 12:00 w kancelarii Parafii p.w. św. Opatrzności Bożej przy ul. Nowodworskiej 64 we Wrocławiu lub przesłać e-mailem: nowydwor_cass@wp.pl

Załączniki:

1. Dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy, przedmiary, STWiORB) – Załącznik nr 1
2. Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2
3. Wzór umowy – Załącznik nr 3
4. Formularz oferty – Załącznik nr 4