Spotkanie Duszpasterstwa +/- 30

Intencje mszalne – 29.05 – 04.06.2011r.

29.05.NIEDZIELA
7.00-+ 2 rocz. śm. Anna +.Adolf, Eleonora, Katarzyna, Piotr
8.30- ++ Ryszard Dudczak-greg.
8.30- +z rodz. Klisowskich; Krystyna, Hanna, Florian, Jan oraz ++ z rodz. Piekart; Maria, Roksana, Władysław, Edward, zm z rodziny.
10.00-+ Anna Masznicz 8 rocz. śm.
10.00- +Franciszka (f), Genowefa, Janina
11.00- ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
13.00- 2 rocz. śm. +Teresa Orzech, Stanisława (f), Adam Kleszczyńscy
13.00- W int. Antoniego z okazji 14 urodzin o błog. Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
18.00-+ Julian z okazji urodzin Filo
18.00- _+ 8 rocz. śm.+ Michała, Zofii, Bernadety, Edmunda.

30.05.Poniedziałek
7.00-+ Kazimierz, Karolina, Antoni
7.00- + Helena, Genowefa, Julia, Karol, Stanisław++ z rodz. Hofmanów i Pasieków
18.00+ Ryszard Dudczak-greg.
18.00- + Józef, Anna, + Józefa (f), Kazimierz

31.05.Wtorek NAWIEDZENIE N. M.P.
7.00-+ w int. Zm. chrzestnej Anieli
7.00- W int. Dziękczynnej za szczęśliwą operację Ewy oraz w int. osób modlących się w tej intencji ( o udaną operację )
18.00-+Marian Helena, zm. z rodz. ++ Wacławków, Łunkiewiczów
18.00- O szczęśliwe rozwiązanie dla Iwony int. od rodziców

01.06. Środa
7.00-+ tragicznie zmarła ++ Barbara Piotrowska 1 greg.
7.00- + Alfred Tajbowski (pogrzeb we wtorek)
18.00- Msza Św. zbiorowa.

02.06.Czwartek
7.00-+ Stefan Wiński int. od Marka Majewskiego z rodziną
10.00-W int. szkoły integracyjnej
18.00- + Rodziców; Stanisław i Julia Kołodziej ++ z rodziny

03.06. Piątek
7.00- + Barbara Piotrowska greg.
18.00-+ Tomasz i Mieczyhsław
18.00- + 13 rocz. śm. Jan Marszałek , 2,5 roku po śm. Piotr Cieszkowski

04.06.Sobota
7.00-+ Barbara Piotrowska greg.
7.00- Wynagradzająca N. S.P.J. i Maryi za grzechy całego świata
15.00- + Ślub Monika i Paweł Bąkowscy
18.00- Stanisława (f), Franciszek, +Alfred, Kazimierz, Marianna, Jan, Janina, Stanisław
18.00- + 5 rocz. śm. Alfons Hojeński
18.00- 24 rocz. + Stanisław, ++ z rodziny

Ogłoszenia duszpasterskie – 29.05.2011r.

1. Przeżywamy VI niedzielę wielkanocną.

2. W dzisiejszą niedzielę w naszej wspólnocie parafialnej Uroczystość Rocznicy I Komunii Św. Módlmy się za dzieci, aby wytrwały w miłości Chrystusowej, a my dorośli starajmy się dawać im dobry przykład chrześcijańskiego życia.

3. W środę 1. 06 Dzień Dziecka. Wszystkim dzieciom życzymy radości

i szczęścia i pięknie przeżytych wakacji, które już wkrótce się rozpoczną. W miesiącu czerwcu w sposób szczególny oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Msza Święta o godz. 18.00 nabożeństwo czerwcowe po Mszy Świętej.

4. W tym tygodniu przypada I-wszy czwartek, I-wszy piątek i I-wsza sobota miesiąca . We czwartek modlimy się o nowe. Liczne i święte powołania do Służby Bożej. W piątek okazja do spowiedzi św. od godz. 16.00.

W sobotę Msza Święta o godz. 7.00 w int. Wynagradzającej, a po niej Różaniec i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

5. W piątek o godz. 19.30 spotkanie duszpasterstwa +/_ 30, adoracja IHS., godz. 20.00 Msza Św. z nauką. Na spotkanie zaproszony jest O. Ezechiel.

6. W przyszłą niedzielę przypada I niedziela miesiąca . Po każdej Mszy Św. adoracja Najświętszego Sakramentu, a po Mszy o godz.11.30 zmiana tajemnic różańcowych.

7. Informujemy, że od 1 niedzieli czerwca do ostatniej niedzieli września odprawiane będą Msze Św. o godz. 21.00

8. W przyszłą niedzielę Komitet Budowy Kościoła przeprowadzi zbiórkę ofiar na kontynuowanie prac budowlanych. Za ofiary i modlitwę składamy serdeczne Bóg zapłać. Informujemy też, że od połowy czerwca rozpoczną się prace przy położeniu płyt granitowych na zewnętrznych schodach Kościoła. Troszkę przesunął się termin montażu drzwi przeszklonych, ale mamy obiecane, że do połowy czerwca również będą zamontowane.

9. We czwartek 2.06 o godz. 10.00 odbędzie się Uroczysta Msza Św. w intencji Szkoły Integracyjnej , w czasie której poświęcony będzie sztandar Szkoły. Serdecznie zapraszamy mieszkańców osiedla, szczególnie absolwentów i wszystkich, którzy są w jakikolwiek sposób związani ze szkołą.

«Pieczęć Ducha» i świadectwo, które sięga męczeństwa

Audiencja generalna – 14 października 1998 r.

1. W poprzedniej katechezie zajmowaliśmy się sakramentem bierzmowania jako dopełnieniem łaski chrzcielnej. Dzisiaj zastanowimy się głębiej nad jego wartością zbawczą i skutkiem duchowym, których wyrazem jest znak namaszczenia, symbolizujący «pieczęć daru Ducha Świętego» (por. Paweł VI, konst. apost. Divinae consortium naturae [15.8.1971]: AAS 63, 663).
Poprzez namaszczenie bierzmowany otrzymuje w pełni ów dar Ducha Świętego, który w formie początkowej i podstawowej otrzymał już na chrzcie. Jak wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego, «pieczęć jest symbolem osoby (por. Rdz 38, 18; Pnp 8, 6), znakiem jej autorytetu (por. Rdz 41, 42), znakiem posiadania przedmiotu (por. Pwt 32, 34)» (KKK, 1295). Sam Jezus oświadcza, że «pieczęcią swą naznaczył [Go] Bóg Ojciec» (J 6, 27). Tak więc my chrześcijanie, na mocy wiary i chrztu wszczepieni w Ciało Chrystusa Pana, przyjmując namaszczenie zostajemy naznaczeni pieczęcią Ducha. Mówi to jasno apostoł Paweł, zwracając się do chrześcijan w Koryncie: «Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych» (2 Kor 1, 21-22; por. Ef 1, 13-14; 4, 30).

2. A więc pieczęć Ducha Świętego oznacza i urzeczywistnia całkowitą przynależność ucznia do Jezusa Chrystusa, oddanie się na zawsze Jego służbie w Kościele, a jednocześnie stanowi gwarancję Bożej opieki pośród prób, którym będzie musiał stawić czoło, by w świecie dawać świadectwo swej wierze.
Sam Jezus zapowiedział to przed swoją męką: «Wydawać was będą sądom i w synagogach będą was chłostać. Nawet przed namiestnikami i królami stawać będziecie z mego powodu, na świadectwo dla nich. (…) A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie martwcie się przedtem, co macie mówić; ale mówcie to, co wam w owej chwili będzie dane. Bo nie wy będziecie mówić, ale Duch Święty» (Mk 13, 9. 11 i par.).

3. Bierzmowanie przynosi pełnię łaski chrzcielnej, przez co jednoczy nas głębiej z Jezusem Chrystusem i Jego Ciałem, którym jest Kościół. Sakrament ten pomnaża w nas również dary Ducha Świętego, by udzielić nam, «jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża» (KKK, 1303; por. Sobór Florencki: DS 1319; Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11; 12).
Św. Ambroży gorąco wzywa bierzmowanego: «Pamiętaj, że otrzymałeś duchową pieczęć, ‚Ducha mądrości i rozumu, Ducha rady i męstwa, Ducha umiejętności i pobożności, Ducha bojaźni Bożej’; zachowaj więc to, co otrzymałeś. Bóg Ojciec cię naznaczył, potwierdził cię Chrystus Pan i umieścił w twym sercu Ducha jako zadatek» (De mysteriis, 7, 42; PL 16, 402-403).
Dar Ducha zobowiązuje do złożenia świadectwa Jezusowi Chrystusowi i Bogu Ojcu, a także daje zdolność i odwagę, by tego dokonać. Dzieje Apostolskie mówią nam jasno, że Duch zstąpił na apostołów, aby stali się «świadkami» (Dz 1, 8; por. J 15, 26-27).
Św. Tomasz z Akwinu, dokonując znakomitej syntezy Tradycji Kościoła, stwierdza, że dzięki bierzmowaniu ochrzczony otrzymuje pomoc konieczną do tego, by publicznie i w różnych okolicznościach wyznawać wiarę otrzymaną na chrzcie. «Przekazana mu zostaje pełnia Ducha Świętego — wyjaśnia — ad robur spirituale (dla duchowej mocy), która przystoi dojrzałemu wiekowi» (Summa Theol., III, 72, 2). Oczywiście, dojrzałości tej nie mierzy się przy pomocy naszych ludzkich kryteriów, lecz w świetle tajemniczej więzi każdego człowieka z Chrystusem.
Nauka ta, zakorzeniona w Piśmie Świętym i rozwinięta przez świętą Tradycję, znalazła wyraz w doktrynie Soboru Trydenckiego, który naucza, że sakrament bierzmowania pozostawia w duszy «duchowy i nieusuwalny znak» — «charakter» (por. DS 1609), czyli ślad wyciśnięty w chrześcijaninie przez Jezusa Chrystusa pieczęcią Jego Ducha.

4. Ten specyficzny dar, udzielony w sakramencie bierzmowania, uzdalnia wiernych do pełnienia «urzędu prorockiego», polegającego na składaniu świadectwa wierze. «Bierzmowany — wyjaśnia św. Tomasz — otrzymuje moc publicznego wyznawania wiary w Chrystusa, jakby na zasadzie obowiązku (quasi ex officio)» (Summa Theol., III, 72, 5, ad. 2; por. KKK, 1305). A Sobór Watykański II, wyjaśniając w konstytucji Lumen gentium sakralny i organiczny charakter wspólnoty kapłańskiej, podkreśla, że «przez sakrament bierzmowania (wierni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusowi, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej» (n. 11).
Człowiek ochrzczony, otrzymujący w sposób dojrzały i z pełną świadomością sakrament bierzmowania, wsparty łaską Bożą deklaruje uroczyście wobec Kościoła, że jest gotowy poddawać się wciąż na nowo i w sposób coraz głębszy Duchowi Bożemu, po to by stać się świadkiem Chrystusa Pana.

5. Dzięki przenikającemu i wypełniającemu serce Duchowi owa gotowość posuwa się aż po męczeństwo, jak w przypadku tych wszystkich świadków chrześcijańskich, którzy od początków chrześcijaństwa aż do naszego stulecia nie wahali się złożyć w ofierze swego życia z miłości do Jezusa Chrystusa. «Męczeństwo — czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego — jest najwyższym świadectwem złożonym prawdzie wiary; oznacza ono świadectwo aż do śmierci. Męczennik daje świadectwo Chrystusowi, który umarł i zmartwychwstał, z którym jest zjednoczony przez miłość» (n. 2473).
Na progu trzeciego tysiąclecia błagamy o dar Pocieszyciela, by ożywić skuteczność łaski płynącej z pieczęci duchowej wyciśniętej w nas w sakramencie bierzmowania. Ożywione Duchem, nasze życie szerzyć będzie «wonność Chrystusa» (2 Kor 2, 15) aż po krańce ziemi.

Jan Paweł II – papież

25. Spotkanie Wrocławskiego Klubu Przyjaciół Camino – 26.05.2011r.

[photoxhibit=115]

Bierzmowanie – 23.05.2011r.

W dniu 23 maja 2011r. młodzież naszej parafii przyjęła, z rąk J.E. Ks. Abp. Mariana Gołębiewskiego, sakrament bierzmowania. W roku bieżącym sakrament dojrzałości chrześcijańskiej przyjęło 59 osób. Najczęściej wybieraną patronką była św. Anastazja oraz św. Zuzanna. Najczęściej wybieranymi patronami byli św. Krzysztof (10 osób) oraz św. Hubert i św. Jan.

[photoxhibit=134]

Ogłoszenia duszpasterskie – 22.05.2011r.

1. Przeżywamy 5-tą Niedzielę Wielkanocną w ciągu roku. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami jutro, tj. 23.05.2011 r. w naszej wspólnocie parafialnej zostanie udzielony młodzieży sakrament Bierzmowania. Gościć będziemy Ks. Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego. Uroczysta Msza Św. z udzieleniem Sakramentu o godz. 17.00. Intencje przyjęte na godz. 18.00 zostaną odprawione w koncelebrze z Metropolitą. Nabożeństwo majowe dla wszystkich o godz. 16.30

2. Przygotowujemy się do Rocznicy I- szej Komunii Św., która będzie miała miejsce w przyszłą niedzielę o godz. 11.00. Spotkania z dziećmi. We wtorek, środę, czwartek i piątek o godz. 16.00. Spowiedź dla dzieci i rodziców w sobotę od godz. 16.00.

3. W czwartek 26- maja; Dzień Matki. Otaczamy nasze mamy modlitwą. Żyjącym wypraszamy zdrowie i błogosławieństwo Boże, zmarłym światłość wieczną. Również we czwartek o godz. 19.00 jubileuszowe 25 spotkanie „Camino” pod hasłem „ Nasza 57 dniowa pielgrzymka na beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II ”- połączona z wyświetleniami slajdów z tej pielgrzymki.

4. W sobotę 28 maja 2011 r. odbędzie się Marsz dla Rodzin. Będzie on radosną, kolorową proklamacją wartości rodzinnych. Przemarsz odbędzie się pod hasłem „ Rodzina silna Bogiem jest siłą człowieka” Początek godz. 11.00 Kościół N.M.P. na Piasku Msza Św., 12.00 przemarsz ulicami Wrocławia, ok. 13.30 Piknik Rodzinny z koncertami zespołów muzycznych, konkursami, odbędzie się w Parku Słowackiego ( za Panoramą Racławicką). Więcej informacji na plakatach wywieszonych w przedsionku Kościoła.

5. Pielgrzymka planowana na 3-4 czerwca do Łagiewnik- Kalwarii Zebrzydowskiej- Wadowic jest odwołana z powodu braku chętnych. Więcej informacji na ten temat w gablocie ogłoszeń.

Intencje mszalne – 22 – 29.05.2011r.

Niedziela: 22.05.2011r.

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
07.00 – W int. Danuty i Józefa w 40 r. ślubu
07.00 – O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Magdaleny Nogi z ok. 35 r. urodzin, jej rodziny oraz o szczęśliwe rozwiązanie
08.30 – † Cecylia Dudczak z ok. Dnia Matki
08.30 – † Ryszard Dudczak – gr. – 22
10.00 – † Zofia, Edward, Stefan, †† z rodz. Ściupider
10.00 – † Jan Lisiecki – gr. 25
11.30 – † Dominik Majchrzak, Anna i Bolesław Rutowicz, Michał Majchrzak
11.30 – † Anna, Julian Kulbowie, Aniela, Stanisław Idziaszek, †† z obu stron
13.00 – † Zofia, Michał, Jerzy Cichoń, Janina i Antoni Grzelka
13.00 – † Apoloniusz, Franciszka(f), Janina, Roman
13.00 – W int. Marii i Jana Lis w 40 r. ślubu o zdr. i Boże błog dla Jubilatów, ich dzieci i wnuków
18.00 – † Henryk – 6 r. śm., Stanisława(f), Bolesław, Irena, †† z rodz. Izdebskich i Terlikowskich

Poniedziałek: 23.05.2011r.
07.00 – † Ryszard Dudczak – gr. – 23
17.00 – † Julianna – 22 r. śm., †† z rodz. Mazurów
17.00 – † Jan Lisiecki – gr. 26
17.00 – W int. Wandy z ok. urodzin o zdr., Boże błog. i opiekę M.B.

Wtorek: 24.05.2011r. — Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
07.00 – † Jan Lisiecki – gr. 27
18.00 – † Henryk Paluch
18.00 – † Stanisław Kondracki, Stefania, Zenon
18.00 – † Ryszard Dudczak – gr. – 24

Środa 25.05.2011r.
07.00 – † Ryszard Dudczak – gr. – 25
07.00 – † Jan Lisiecki – gr. 28
18.00 – Msza św. zbiorowa

Czwartek: 26.05.2011r. – św. Filipa Nereusza, kapł
07.00 – † Ryszard Dudczak – gr. – 26
07.00 – † Marianna Florczak – 3 r. śm.
18.00 – † Jan Lisiecki – gr. 29
18.00 – † Marianna Krajka

Piątek: 27.05.2011r.
07.00 – † Janina, Bronisław, Jadwiga, †† z rodz. Cyganów, Korczyńskich, Matraszków, Jandów
18.00 – † Jan Lisiecki – gr. 30
18.00 – † Ryszard Dudczak – gr. – 27
18.00 – † Edward Brudzyński

Sobota: 28.05.2011r.
07.00 – † Ryszard Dudczak – gr. – 28
18.00 – Dziękczynno – błagalna z okazji imienin Marii, Magdaleny oraz urodzin Krzysztofa i Pawła, o Boże błog. i potrzebne łaski
18.00 – † Irena i Stefan Żyznomirscy, Irena Śmigielska
18.00 – † Karolina Brodzisz od rodziny

Niedziela: 29.05.2011r.

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
07.00 – † Anna – 2 r. śm., Adolf, Eleonora, Katarzyna, Piotr
08.30 – † Ryszard Dudczak – gr. – 29
08.30 – †† z rodz. Klisowskich: Krystyna, Hanna, Florian, Jan, †† z rodz. Piekart: Maria, Roksana, Władysław, Edward, †† z rodziny
10.00 – † Anna Masznicz – 8 r. śm.
10.00 – † Franciszka(f) – Genowefa, Janina
11.00 – Rocznica I Komunii Świętej
13.00 – † Teresa Orzech – 2 r. śm., Stanisława(f), Adam Kleszczyńscy
13.00 – W int. Antoniego z ok. 14 r. ur. o Boże błog, potrzebne łaski i opiekę M.B.
18.00 – † Julian Filo z ok. urodzin
18.00 – † Michał Zofia, Bernadeta, Edmund

Prymicje O. Ezechiela Adamskiego – 15.05.2011r.

[photoxhibit=111]

[photoxhibit=112]

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej – 15.05.2011r.

[photoxhibit=132]